Servizio di sanità pubblicaJavno zdravstvo

Služba za javno zdravstvo

Služba za javno zdravstvo organizirana je u dva Odjela:

 • Odjel za promociju zdravlja i rano otkrivanje bolesti
 • Odjel za zdravstvenu statistiku, analize i planove za zdravlje


Odjel za promociju zdravlja i rano otkrivanje bolesti:

 • sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za  zaštitu i unaprijeđenje zdravlja, sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti te time smanjenja pobola, prijevremenog umiranja i patnje vezane uz bolest kao i racionalizacije u organizaciji i provođenju zdravstvene zaštite,

 • sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju promicanja zdravlja i zdravstvene pismenosti,

 • ocjenjuje kvalitetu prehrane u ustanovama te predlaže potrebne mjere

Voditeljica Odjela za promociju zdravlja i rano otkrivanje bolesti:
Olga Dabović-Rac, dr.med. specijalist epidemiologije
e-mail: javno.zdravstvo2(at)zzjziz.hr


Odjel za zdravstvenu statistiku, analize i planove za zdravlje:

 • prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva na razini jedinica područne (regionalne) samouprave za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo temeljem zakonskih propisa i godišnjeg Programa statističkih istraživanja, 

 • prati i analizira demografske, vitalno-statističke i zdravstvene pokazatelje, funkcioniranje zdravstvenih sustava i načina rada zdravstva te priprema i izdaje godišnju publikaciju

 • na zahtjev župana, odnosno gradonačelnika, prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva (Slike zdravlja),

 • provodi socijalno medicinska istraživanja relevantna za ocjenu i procjenu zdravstvenog stanja pučanstva i zdravstvenih potreba te načina njihovog korištenja, kontinuirano ili prema potrebi,

 • prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje

Voditeljica Odjela za zdravstvenu statistiku, analize i planove za zdravlje
mr.sc. Danijela Lazarić Zec, dr.med. specijalist epidemiologije
e-mail: javno.zdravstvo(at)zzjziz.hr

Služba za javno zdravstvo:

 • obavlja i druge socijalno medicinske poslove koje im povjerava županija, organi vlasti i lokalne samouprave te druge fizičke i pravne osobe prema programu i interesu radi donošenja operativnih i razvojnih odluka.

Voditeljica Službe za javno zdravstvo:
mr.sc. Danijela Lazarić Zec, dr.med. specijalist epidemiologije
e-mail: javno.zdravstvo(at)zzjziz.hr

Telefonski kontakti

Tel. Pula
Centrala 052 529 000
Voditeljice 052 529 018
Statistika i prehrana 052 529 058, 052 529 052
besplatni telefon za Nacionalne preventivne programe 0800 202 000


Ostali kontakti:

Sunčica Matanić-Stojanović, dipl.san.ing.
e-mail: suncica.matanic(at)zzjziz.hr

Elviana Rudan, dipl.med.techn.
e-mail: elviana.rudan(at)zzjziz.hr

 

Aktualno

Počeo je peti ciklus provedbe Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke

U prosincu 2016.g. počeo je peti ciklus pozivanja u sklopu Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke.

U slijedeće dvije godine pozive s terminima za mamografiju će dobiti sve žene rođene 1947.-1966. godine. Žene rođene 1965. i 1966. godine bit će po prvi pozivane na mamografiju u nacionalnom programu, dok će žene ostalih godišta biti pozvane na redovitu sljedeću mamografiju (npr. žene rođene 1947.-1958. godine pozivane su u svim dosadašnjim ciklusima pa će njima biti upućen poziv na petu mamografiju).

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije žene naručuje na mamografije prema njihovim adresama odnosno u najbližu od 6 mamografskih jedinica (Opća bolnica Pula, Privatna radiološka ordinacija dr. Jovanović Milorad u Poreču, Istarski domovi zdravlja – Ispostave Rovinj, Umag, Buzet i Labin).

U Puli se mamografije, zbog rekonstrukcije zgrade dijagnostike Opće bolnice Pula, do završetka radova obavljaju na lokaciji Negrijeva 6.

Pozivom na besplatni broj telefona Zavoda 0800 202 000 (ponedjeljak-petak, 12-15 sati) sve žene rođene 1947.-1966.g. mogu dobiti dodatne informacije.

 

 

Počeo treći ciklus provedbe Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka debelog crijeva

Krajem travnja 2016.godine počeo je treći ciklus pozivanja u Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Tijekom sljedeće dvije godine Zavod za javno zdravstvo Istarske županije slat će na kućne adrese pisma poziva na uključivanje u program osobama oba spola rođenima 1941.-1965. godine.  U pismu pozivamo da se uključe u preventivni pregled stolice na skriveno krvarenje i potpisanim pristankom ili pozivom na naš besplatni telefon 0800 202 000 zatraže potrebni materijal za uzimanje i slanje uzoraka stolice u naš Zavod.

U sklopu trećeg ciklusa u 2016.g. planirani su pozivi  za osobe rođene 1941.-1944. i 1961.-1965. godine. Osim pisma kojeg dobiju osobe navedenih godišta, i njihovi obiteljski liječnici kroz CEZIH primaju informaciju koji su njihovi pacijenti pozvani i koji su se odazvali.

 

Pri kraju je četvrti ciklus provedbe Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke

Pri kraju je četvrti ciklus pozivanja u sklopu Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke koji traje od svibnja 2014. i završit će u jesen 2016. 

Žene naručujemo na mamografije u 6 mamografskih jedinica (Pula, Rovinj, Poreč, Umag, Buzet i Labin).

Pozivamo da se na besplatni broj telefona Zavoda 0800 202 000 jave sve žene rođene 1945.-1964.g. koje nisu obavile mamografiju u ovom ciklusu.

Dovršen prvi ciklus provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice

Prvi ciklus provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice je zaključen 1. travnja 2016. Ženama u dobi 25-64 godina (rođene 1948.-1987.) poslali smo na kućne adrese poziv da se ako u posljednje 3 godine nisu obavile PAPA test jave svom izabranom ginekologu i naruče na pregled (osobno ili telefonom). U pozivu su bili priloženi podaci o izabranom ginekologu - kontakt podaci i radno vrijeme. U pismu je bio priložen edukativni letak i kupovnica (služi poput uputnice) koju žene trebaju donijeti na pregled kod svog ginekologa.

Odlukom s nacionalnog nivoa, do daljnjega je obustavljeno pozivanje u program ranog otkrivanja raka vrata maternice zbog reorganizacije programa. Molimo  žene da se za preventivni pregled ili u slučaju potrebe jave svom izabranom ginekologu.

Nastavak provedbe Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke

Obavještavmo o nastavku provedbe Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke. Zbog promjene informatičkog programa na nacionalnom nivou u 2015.g., na mamografiju smo od ožujka pozivali samo u Opću bolnicu Pula. Nakon ostvarenja informatičkih preduvjeta u svibnju, počeli smo pozivati i u druge mamografske jedinice.

Od 1. lipnja 2015.g. mamografije radi svih 6 mamografskih jedinica (Pula, Rovinj, Poreč, Umag, Buzet i Labin) za žene rođene 1945.-1964.g.

Tijek provedbe Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka debelog crijeva u 2015.godini

U 2015.godini nastavljamo s provedbom Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva. U drugom ciklusu od kraja 2013.g. do travnja 2015.g. Zavod za javno zdravstvo Istarske županije poslao je na kućne adrese pisma poziva na uključivanje u program osobama oba spola rođenima 1939.-1952. i 1958.-1963. godine. U pismu pozivamo da se uključe u preventivni pregled stolice na skriveno krvarenje i potpisanim pristankom ili pozivom na naš besplatni telefon 0800 202 000 zatraže potrebni materijal za uzimanje i slanje uzoraka stolice u naš Zavod.

Osim ranije obuhvaćenih godišta, u 2015. planirani su pozivi i za osobe rođene 1953.-1957.godine.

 
Preventivni programi na Facebooku

 

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice

Od 1.12.2012. počeo je treći Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice. Ženama koje u posljednje 3 godine nisu obavile PAPA test poslali smo na kućne adrese poziv da se jave svom izabranom ginekologu i naruče na pregled. U pozivu su priloženi podaci o izabranom ginekologu - kontakt podaci i radno vrijeme. Znači, žene neće u pismu poziva dobiti termin pregleda kao za npr. mamografiju, već uputu da se same naruče na pregled kod svog ginekologa (osobno ili telefonom). U pismu je priložen edukativni letak o ovom programu i kupovnica (služi poput uputnice) koju žene trebaju donijeti na pregled. Pozive će najprije dobiti najstarija godišta. Tijekom tri godine planiramo pozvati žene u dobi 25-64 godina (rođene 1948.-1987.). Pozivamo sve žene da se odazovu na poziv!