Katalog uslugaKatalog usluga

Odjel za kontrolu namirnica i predmeta opće uporabe

Obavlja sljedeće poslove:

 • Ispituje i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost i kvalitetu namirnica
 • Ispituje i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost materijala i predmeta u kontaktu s hranom
 • Ispituje i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost predmeta široke potrošnje (kozmetički proizvodi, sredstva za održavanje čistoće, duhan i duhanski proizvodi...), posuđa, pribora, opreme i uređaja za proizvodnju kozmetičkih proizvoda, te ambalaže za predmete široke potrošnje  
 • Ispituje i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost i sigurnost igračaka, u  proizvodnji i prometu
 • Ispituje mikrobiološku čistoću objekata za proizvodnju i promet hrane i predmeta opće uprabe
 • Sudjeluje u provedbi stručnih i znanstvenih istraživanja, kao i programa javnozdravstvenih mjera.

Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Obavlja sljedeće poslove:

 • Ispituje i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za piće sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
 • Ispituje i ocjenjuje otpadne vode sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.
 • Ispituje i ocjenjuje more na morskim plažama sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje.
 • Ispituje i ocjenjuje bazenske vode.
 • Ispituje i ocjenjuje površinske, podzemne vode, vode akumulacija.
 • Provodi ( uzorkovanja, analize, izrada izvještaja) monitoring voda za piće, sirovih voda, mora za kupanje .
 • Provodi ispitivanja kvaliteta zraka.
 • Provodi ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izora.
 • Ispituje eluate otpada
 • Izrađuje osnovne karakterizacije otpada za odlaganje sukladno posebnom propisu o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.

Služba za javno zdravstvo

 • analiza kvalitete prehrane u ustanovama;
 • gradske slike zdravlja;
 • zdravstveni odgoj za razne uzraste (predavanja, radionice, leci, brošure i sl.); savjetodavno-preventivne aktivnosti (mjerenje tlaka, težine, visine, indeks tjelesne mase);