Izvješće za 2017. godinu

Podaci o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti u Istarskoj županiji u 2017. godini

1. SISTEMATSKI PREGLEDI I BOLESTI ILI STANJA

Sistematski pregledi
Evidentirane bolesti i stanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Evidentirane bolesti i stanja u stacionarnom liječenju, dnevnim bolnicama i hemodijalizi
Evidentirane bolesti i stanja kod bolničke rehabilitacije
Evidentirane bolesti i stanja kod stanovnika IŽ u svim bolnicama u RH

2. MALIGNE BOLESTI

Novooboljeli
Umrli
Nacionalni programi ranog otkrivanja

3. ZARAZNE BOLESTI, MIKROBIOLOŠKI I ZDRAVSTVENO-EKOLOŠKI POKAZATELJI

Zarazne bolesti
Mikrobiološki pokazatelji
Zdravstveno-ekološki pokazatelji

4. RAD U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Ugovorne ordinacije
Zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece
Zdravstvena zaštita školske djece i mladeži
Zdravstvena zaštita odraslih osoba
Zdravstvena zaštita starih osoba
Zdravstvena zaštita žena
Zaštita i liječenje usta i zubi
Patronaža i zdravstvena njega u kući
Hitna medicinska pomoć
Medicina rada

5. SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA I BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Mreža
Pregledi u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti
Ortodoncija
Bolnička zaštita
Dnevne bolnice i hemodijaliza