Projekti i programi

Programi koje provodimo u ovoj godini

   


U 2019.g. Zavod provodi sljedeće programe:

1. Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama
2. Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama i osnovnim školama
3. Revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama
4. Trijažno psihologijsko testiranje učenika petih razreda osnovnih škola
5. Zajedno za zdravo odrastanje – interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola
6. Samopoimanje djece i mladih - predavanja za roditelje
7. Provedba mjera preventivne DDD
8. Izrada prijedloga Programa mjera preventivne DDD
9. Stručni nadzor nad provedbom mjera preventivne DDD
10. Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana
11. Ispitivanje kvalitete mora na plažama za kupanje
12. Savjetovalište za prehranu (Pazin, Labin, Buje, Buzet, Rovinj, Poreč)