ISPITIVANJE VODA

Ispitivanje voda koje provodi Služba za zdravstvenu ekologiju, odnosno Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša, obuhvaća uzorkovanje i analizu svih vrsta voda prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Akreditacija laboratorija osigurava pouzdanost u kvalitetu rezultata, te postizanje međunarodnih standarda u kompetenciji pri samom izvođenju analize. Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša neprestano poboljšava i usavršava svoj rad što dokazuje i konstantnim proširivanjem područja akreditacije.Primarni cilj nadzora i ispitivanja voda je zaštita zdravlja ljudi, a provodi se u skladu s važećim zakonskim propisima i propisanim normiranim metodama što obuhvaća senzorska, fizikalno kemijska, kemijska i mikrobiološka ispitivanja.


Djelokrug poslovanja Odjela kod analiza voda podrazumijeva:

1. Provedba monitoringa kvalitete vode za ljudsku potrošnju u Istarskoj županiji za potrebe Ministarstva zdravstva

 

2. Provedba raznih analiza prema zahtjevima sanitarne inspekcije, te drugih službenih tijela.

3. Provedba ispitivanja zdravstvene ispravnosti bazenskih voda.

4. Provedba monitoringa kvalitete površinskih i podzemnih voda, te morske vode za kupanje na plažama Istarske županije (u periodu od svibnja do rujna).

5. Ispitivanje otpadnih voda koje uključuju otpadne vode sa UPOV-a, tehnološke vode, oborinske vode, procjedne vode i otpada. Provedba screening analize otpadne vode za potrebe ishodovanja Vodopravne dozvole.

6. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju kod subjekata u poslovanju s hranom, prioritetnih objekata i objekata od javnozdravstvenog interesa, te provedba ispitivanja određenih analiza prema zahtjevu korisnika.

7. Ispitivanje kakvoće vode za ljudsku potrošnju u privatnim cisternama i bušotinama.

8. Ispitivanje vode za potrebe ishodovanja uporabnih dozvola za tehnički pregled kod novih cjevovoda, novosagrađenih ili adaptiranih stambenih, ugostiteljskih, trgovačkih objekata i slično.