Mjerenje emisija u zrak iz nepokretnih izvora

Voditelj Laboratorija za akustička mjerenja: Elvis Ciliga, dipl.ing.stroj.

 

Sukladno trenutno važećem Zakonu o zaštiti zraka svaki vlasnik ili korisnik stacionarnih izvora dužan je provoditi mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnog izvora. Svrha navedenih mjerenja je reguliranje zakonskih obaveza vlasnika stacionarnih izvora. Pojam stacionarnog izvora u smislu ovog zakona podrazumijeva sva ispuštanja kroz za to oblikovane ispuste iz raznih postrojenja, tehnoloških procesa, industrijskih pogona, uređaja i građevina.

Granične vrijednosti emisija ovisno o ispustu propisane su Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

 Sukladno pravilniku o mjerenju emisija pravna osoba koja obavlja navedena mjerenja mora posjedovati dozv olu Ministarstva zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG) koja se izdaje na temelju akreditiranih metoda od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) i dokaza o udovoljavanju u pogledu smještaja, opreme i ljudstva.

Navedenim ispitivanjima bavimo se od 2000 godine.

Prijenosni analizatori dimnih plinova MADUR GA -40T plus i RBR ECOM J2KNpro IN
-Sonde i grijane linije za uzorkovanje plinova
-Pitotova cijev "L"
-Set za provjeru ispravnosti senzora s kalibracionim plinovima CO,NO, NO2

Uređaj za gravimetrijsko mjerenje krutih čestica Gravimat SHC 501
-Sonda za uzorkovanje čestica
-Kolektori s filterima za uzorkovanje
-Oprema za određivanje sadržaja vodene pare u odvodnome kanalu, RACI sustav
-Termo-higrometar TESTO 635
-Termo-anemometar TESTO 417
-Prijenosno računalo s programskim paketima za prijenos i obradu podataka

Navedena oprema pokriva značajan broj ispitivanja emisija u zrak propisanih navedenom Uredbom iz različitih tehnoloških procesa ukjučujući i male uređaje za loženje (kotlovnice)


Kontakti

Galerija fotografija