Služba za školsku i adolescentnu medicinu

Voditelj Službe: Daniela Beaković, dr. med., specijalist školske medicine


Prema Programu specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite učenika i studenata, timovi
školske i adolescentne medicine provode specifične i preventivne aktivnosti za učenike i studente s
ciljem osiguranja nesmetanog rasta i razvoja te tjelesnog i psihičkog sazrijevanja.

Zbog specifičnosti razvojnog razdoblja te mnogostrukih utjecaja na razvoj mladih, ciljevi specifične i
preventivne zdravstvene zaštite mladih obuhvaćaju:

  •    Rano uočavanje i prepoznavanje bolesti ili poremećaja zdravlja
  •    Sprečavanje nastanka društveno neprihvatljivog oblika ponašanja
  •    UUsvajane stavova i navika zdravijeg načina života
  •    Razvijanje odgovornosti za osobno zdravlje
  •    Zaštita mentalnog zdravlja osobito vezano uz probleme učenja i prilagodbe na školu
  •    Zaštita reproduktivnog i spolnog zdravlja
  •    Rad sa djecom koja imaju kronične poremećaje zdravlja

Službu za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije čini
sedam timova na šest lokaliteta u županiji.


Kontakti

D. Beaković, dr.med., spec.školske med.
433 660, 0996173099

J. Kovač, dr.med., spec.školske i adolescentne med.
624 379, 0994870665

L. Načinović Magaš, dr. med. spec. školske med.
858 013, 0994870666

E. Staver Nikolov, dr.med.
830 627, 0992620044

M. Visintin Melon, dr.med., spec. školske med.
772 300, 0992620055