Upravno vijeće:

Dino Kozlevac, dipl.ing., predsjednik
Mirela Markanović Mišan, dr.med., članica
Lorna Zimolo, mag.nov., članica
Barbara Škreblin - Borovčak, mr.sc.; članica
Nina Grbac, dipl.ing., članica ispred Stručnog vijeća ustanove
Sanja Kurečić Filipović, prim. dr. sc., dr. med., članica
Klaudio Žudić, med.teh., član ispred Radničkog vijeća ustanove