Liječenje i psihosocijalni tretman ovisnika

U Službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti provodi se dijagnostika, liječenje i psihosocijalni tretman povremenih uzimatelja i ovisnika o drogama. Liječenje uključuje propisivanje supstitucijske i druge psihofarmakoterapije kao i kontinuirano praćenje, podršku i individualno i obiteljsko savjetovanje i psihoterapiju.

Psihosocijalni tretman uključuje programe rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika.                                Stručni tim Službe čine psihijatri, liječnik obiteljske medicine, psiholozi, sociolog i medicinske sestre. U Službu se možete javiti bez liječničke uputnice, a sve naše usluge su besplatne.


voditelj
tel: 052 217 501
tel/fax: 052 215 623
ovisnost@zzjziz.hr
mentalno.zdravlje@zzjziz.hr
Sveti Mihovil 2, 52100 Pula